Regulamin

  Z uwagi na wejście w życie 25 maj 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych), przedstawiamy poniżej niezbędne informacje związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

  Administrator danych osobowych jest:
  Furniture Sobczak Wojciech Sobczak
  Kuźnica Skakawska ul. Kępińska 15
  98-400 Wieruszów
  NIP: 997-015-16-55

  Cele i podstawy przetwarzania
  1. w celu zawarcia umowy sprzedaży na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą
  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. B RODO);
  2. w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z Nami umowy sprzedaży
  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. B RODO);
  3. w celu realizacji prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. C RODO);
  4. w celu realizacji uprawnień z tytułu rękojmi bądź gwarancji wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. C RODO);
  5. w celach dowodowych (archiwalnych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. F RODO);
  6. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. F RODO);
  7. w celu badania satysfakcji klientów i określenia jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. F RODO);
  8. w celu przesyłania naszych ofert marketingowych (newsletter), informacji dotyczących promocji,nowości
  w naszym sklepie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. A RODO

  Odbiorcy danych
  Twoje dane osobowe możemy udostępnić następującym kategoriom podmiotów:
  1. naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu: firma księgowa, firmy kurierskie, kancelaria prawna.
  2. innym niezależnym odbiorcom: bankom i leasingodawcom, których działalność umożliwia zakup towarów w naszym sklepie internetowym w systemie ratalnym, bądź wzięcie przedmiotu zakupu w leasing.

  Okres przechowywania danych
  1. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy sprzedaży przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy (roszczeń wynikających również z rękojmi i gwarancji);
  2. Twoje dane pozyskane w celach marketingowych przetwarzamy do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie, złożenia sprzeciwu co do ich przetwarzania lub gdy uznamy, że się zdezaktualizowały.

  Twoje prawa
  Przysługuje Ci:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli.
  4. prawo ograniczenia przetwarzania danych – możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie, do ich przechowywania lub wykonania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
  a) sprzeciw marketingowy – masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych wobec prowadzania marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – za przestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
  b) sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – przysługuje Ci także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania danych objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  6. prawo do przenoszenia danych: masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
  7. prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
  8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

  Możesz również skorzystać z przysługujących Ci praw pisząc do nas na adres e-mail:
  biuro@furnituresobczak.pl, furnituresobczak@wp.pl, sklep@sobczak24.pl,
  bądź pod numerem telefonu:
  785 934 408, 697 160 404, 62 / 73 21 539

  WAŻNE INFORMACJE DLA KUPUJĄCYCH:

  Wszystkie płatności dokonują Państwo w dzień dostawy u kierowcy na miejscu.
  Możliwa jest również płatność z góry przelewem, w takich wypadkach prosimy o kontakt, dane do przelewu wysyłamy indywidualnie.
  Czas oczekiwania na zamówione meble jest opisany w treści opisu każdego przedmiotu.
  Z przyczyn od nas niezależnych, braku mebli na magazynie czas realizacji może ulec wydłużeniu.
  Meble dostarczamy naszym transportem co zapewnia 100 % pewność że zamówione meble dojadą bez skazy.

  O dostawie informujmy przynajmniej dzień wcześniej, poprzez wiadomość sms lub telefonicznie.
  Prosimy pamiętać, że wzorniki tkanin są wyłącznie materiałem poglądowym i nie stanową podstawy do reklamacji – dlatego wysyłamy bezpłatnie do 15 wybranych próbek na podany przez Państwa adres.

  Gwarancja na meble wynosi 12 miesięcy – liczone od dnia dostawy.

  Meble tapicerowane wykonywane są pod indywidualne zamówienie i nie podlegają zwrotom, dlatego każdy Państwa zakup musi być przemyślany.
  Na pozostałe meble mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyny po wcześniejszym wypełnieniu
  formularza odstąpienia od umowy lub w innej formie pisemnej.
  Koszty transportu w takim przypadku pokrywa kupujący.

  Zwrotu towaru można dokonać naszym transportem ze względu na
  wielkość towaru bądź usługami transportowymi.
  Zwrot kosztów bez transportu następuje podczas odbioru mebli lub na podany przez Państwa konto bankowe.

  Meble uszkodzone oraz zmontowane nie podlegają zwrotowi.

  W przypadku zlecenia odbioru przez kupującego odpowiedzialność za
  towar ponosi kupujący aż do momentu wydania go przez sprzedającego – przewoźnikowi.

  Wszystkie zdjęcia są własnością firmy FURNITURE SOBCZAK i kopiowanie bez zgody będzie surowo karane.

  Wszystkie produkty oferowane w sklepie FURNITURE SOBCZAK są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych, oraz objęte są roczną gwarancją producenta.

  Zamówienie skierowane do realizacji nie może zostać anulowane przez Klienta.

  Dostawy odbywają się od poniedziałku do soboty w godzinach od 6 do 23.
  Termin dostawy ustala sprzedający ze względu na łączone punkty.

  W przypadku nie odebrania mebli przez klienta w podanym przez nas terminie, koszty transportu
  pokrywa kupujący.

  Kierowcy nie wnoszą mebli do mieszkań.

  Klient ma możliwość wytyczenia własnego terminu oraz godzinę dostawy – dopłata 350zł do kosztu transportu

  Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dostawy, bez podania przyczyny lub z powodu braku mebli na magazynie.

  KARTA UŻYTKOWNIKA:

  Gwarancja obejmujemy wszystkie nasze wyroby sprzedane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i znajdujące się na jej terytorium w czasie realizowania procesu reklamacji.

  Klient (gwarant)jest zobowiązany do zachowania należytej jakości mebla oraz zasad jego użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem, w ciągu obwiązującego 12 miesięcznego okresu gwarancji. . Okres objęty gwarancją rozpoczyna się od momentu wydania mebli Kupującemu. Data wydania mebli musi być potwierdzona .

  W chwili dostawy kupujący w celu sprawdzenia jakości mebla, jest zobowiązany do obejrzenia mebla i potwierdzenia jego odbioru na stosownym dokumencie.

  Producent odpowiada za wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanych meblach oraz za uszkodzenia będące nieuniknionym ich następstwem wówczas, gdy mebel był użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i w odpowiednich warunkach.

  Producent w terminie do 21 dni powiadomi Kupującego o przyjęciu bądź odrzuceniu reklamacji.

  Reklamacje uznane za zasadne będą realizowane w terminie 30 dni roboczych, po uprzednim telefonicznym, bądź mailowym powiadomieniu Kupującego. W wyjątkowych sytuacjach producent zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu.

  Niniejsza karta gwarancyjna jest ważna wraz z dowodem zakupu mebli.

  W przypadku braku Karty Gwarancyjnej lub dowodu zakupu mebli reklamacje nie będą rozpatrywane.

  SPOSÓB REALIZOWANIA REKLAMACJI:

  Czas na reklamację z tytułu rękojmi 1 rok. Naprawiony element dostarczamy naszym transportem bądź usługami transportowymi na podany adres klienta.
  Kierowca nie wnosi oraz nie montuje reklamowanego elementu.

  Realizacja reklamacji w drodze nieodpłatnej naprawy nastąpi do 30 dni od daty jej rozpatrzenia.

  Termin rozpatrzenia i realizacji reklamacji może ulec przedłużeniu, jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę mailem lub w inny sposób na piśmie. Zwłoka w terminach realizacji reklamacji nie zachodzi w momencie gdy Sprzedający nie może wykonać czynności reklamacyjnych z powodów leżących po stronie kupującego. W takiej sytuacji Gwarant realizuje reklamację w nowym 30-dniowym terminie

  O przyjęciu reklamacji do realizacji bądź uznania jej za niezasadną kupujący jest informowany niezwłocznie po dokonaniu oględzin mebla, bądź przesłanych zdjęć dokumentujących dane uszkodzenie mebla. W dokumentacji powinien znaleźć się również protokół reklamacyjny. W pozostałych przypadkach o postępowaniu reklamacyjnym kupujący zostanie poinformowany w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

  W przypadku gdy wada stanowiąca przedmiot reklamacji jest według oceny producenta usuwalna, świadczenie będzie realizowane przez naprawę u Kupującego na miejscu, w pozostałych sytuacjach naprawa wyrobu odbędzie się w Fabryce producenta . O sposobie realizacji reklamacji decyduje przedstawiciel producenta.

  Kupujący ma obowiązek wydania mebla, bądź jego części przedstawicielowi producenta w celu przewiezienia ich do serwisu i naprawy.

  Jeżeli Kupujący uniemożliwi dokonanie naprawy wad usuwalnych, uważa się, że zrezygnował z uprawnień wynikających z niniejszej karty gwarancyjnej.

  Producent nie ma obowiązku, dostarczenia mebla zamiennego, na czas realizacji reklamacji. W chwili gdy kupujący odmówi wydania wyrobu (lub jego części) do naprawy w siedzibie Producenta, bądź uniemożliwi jego naprawę, jest uznawane za rezygnację z uprawnień gwarancyjnych.

  Kupujący traci również prawa gwarancyjne w momencie, kiedy dwukrotnie nie zaakceptuje terminu wizyty serwisu producenta.

  Producent nie odpowiada za niezgodność towaru z umową, gdy Kupujący o tej niezgodności wiedział lub oceniając rozsądnie powinien wiedzieć (mebel z ekspozycji, uszkodzony itp.)

  WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRODUCENTA WOBEC ROSZCZEŃ KUPUJĄCEGO:

  W przypadku gdy przedstawiciel producenta stwierdził silne zabrudzenia tkaniny, skóry naturalnej
  bądź eko-skóry.

  Stwierdzenie szkód powstałych w wyniku niewłaściwego przewożenia, przenoszenia i używania mebli niezgodnie z ich przeznaczeniem.

  Wszelkie szkody i zniszczenia spowodowane przez zwierzęta.

  Zalania mebli wodą lub innymi cieczami.

  Stwierdzenie niewłaściwego wykonywania zabiegów czyszczenia i konserwacji pokryć tapicerowanych, podczas, których została uszkodzona powierzchnia ochronna skóry, tkaniny lub ekoskóry.

  Producent nie odpowiada za odbarwienie materiału obiciowego, które są efektem migracji barwników z odzieży będącej w kontakcie z tapicerką.

  Odkształcenia części wkładu piankowego powstałe w wyniku standardowego użytkowania mebla.

  Naturalne zmarszczenia tkanin powstałe w trakcie prawidłowego użytkowania, które wynikają z naturalnych właściwości tkanin, oraz wkładu piankowego.

  Wszelkiego rodzaju rozdarcia, zaciągnięcia, zadrapania tkaniny, ekoskóry bądź skóry naturalnej, które nie są wynikiem wady produkcyjnej tkaniny.

  Mechacenie, kurczenie się, płowienie tkanin tapicerskich wynikających z techniki wykonania wyrobu oraz ich eksploatacji przez kupującego.

  Występujące fałdy i marszczenia w tkaninie obiciowej, jako cecha pożądana i zamierzona. Zewnętrzne powłoki mebli wykonane z materiałów lub skór są luźne i miękkie, co jest spowodowane techniką wykonania Mebli.

  Tkaniny obiciowe ze względu na swoją różną strukturę mogą wykazywać pewne cechy typowe takie jak: wrażliwość na dotyk, mienie się, uzależnione od układu włókien tkaniny oraz kąta padania światła, nawet w przypadku jednej partii tkaniny (np. mikrofibrylizacja włókien (piling), elektryzowanie się tkanin.)

  CECHY NATURALNE NIE PODLEGAJĄ GWARANCJI:

  Różnice w stopniu twardości poszczególnych elementów mebla, które mogą być spowodowane ich zróżnicowaną wielkością, lub zastosowaniem specyficznych rozwiązań technicznych.

  Klient ma obowiązek pamiętać o dopuszczalnych różnicach w fakturze i odcieniu skóry naturalnej, a także wstępowaniu na niej charakterystycznych blizn, żył, znamion i różnic w grubości skóry. Są to bowiem specyficzne cechy dla skór naturalnych, które uznawane są jako potwierdzenie ich prawdziwości i zaletę.

  Zmiany zachodzące naturalnie podczas standardowej eksploatacji mebla, które są następstwem upływu czasu i użytkowania typu: rozciąganie, marszczenie, przecieranie na szwach i miejscach najintensywniej użytkowanych oraz nabłyszczanie się skóry.

  Różnice w odcieniach skóry oraz tkaniny, pomiędzy poszczególnymi elementami kompletu, które były produkowane w różnych okresach czasowych, bądź były nabyte w dużym odstępie czasowym.

  Dopuszczalne różnice w odcieniu drewnianych elementów wynikające z naturalnego pochodzenia materiału.

  ZASADY UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI MEBLI:

  Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami ich użytkowania. Należy unikać siadania na podłokietnikach, stawania na siedziskach, oparciach lub pojedynczych listwach sprężynujących. Po meblach nie wolno również skakać.

  Meble należy użytkować w suchych i zamkniętych pomieszczeniach, gdzie są zabezpieczone przed wpływem szkodliwych czynników atmosferycznych. Optymalne warunki do użytkowania mebla to: wilgotność względna powietrza od 30-70%, temperatura od 15 do 25 ⁰C.

  Mebli nie wolno ustawiać blisko źródeł ciepła, odległość minimalna wnosi 1m.

  Ozdobne, widoczne drewniane elementy mebla należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. W zestawach wieloosobowych, trzeba pamiętać, o równomiernym użytkowaniu siedzisk, tak aby uniknąć różnic w wyglądzie i zużytkowaniu mebla.

  Meble wypoczynkowe z funkcją spania, nie służą do codziennego spania. Funkcję spania traktuje się jako funkcję tymczasową.

  Przed pierwszym rozłożeniem należy się upewnić, że zostały zdjęte zabezpieczenia transportowe.

  Zabronione jest samodzielne rozkładanie i składanie funkcji mebli przez dzieci.

  Należy unikać bezpośredniego kontaktu tkaniny obiciowej z potem ludzkim, bądź olejami i tłuszczami pochodzenia roślinnego

  ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW I ZADOWOLENIA Z NASZYCH WYROBÓW.

  Script logo